X
تبلیغات
دنیای شیمی - نمونه سوال شیمی چهارم
این وبلاگ جهت کمک به دانش آموزان دوره متوسطه وتمام علاقه مندان دانش شیمی طراحی شده است.

 

ردیف

 

باسمه تعالی

آزمون نوبت اول شیمی سال چهارم                          تاریخ : ديماه ۹۰                              

         زمان:  ۹۰ دقیقه                                                                                  

 

بارم

 

1

با خط زدن واژه های نادرست ، عبارت درست را بدست اورید .

الف ) فرایند هابر در صنعت ، در فشار های بالا / پایین انجام می شود .

ب ) واکنش منیزیم با آب جوش آهسته / سریع است .

پ ) اگر مقدار عددی ثابت تعادل کوچک / بزرگ باشد ، واکنش از نظر ترمودینامیکی مساعد است .

ت ) در تعادل های شیمیایی با تغییر غلظت / دما مقدار keq نیز تغییر می کند .

 

1

2

درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید :

الف ) الیاف آهن به شدت در اکسیژن خالص می سوزد . (    )

ب) اگر Qeq باشد ، تعادل هنگامی برقرار می شود که واکنش برگشت بیش تراز واکنش رفت روی دهد.(  )

پ )  در جذب سطحي جذب شيميايي قوي تر از جذب فيريكي است.(    )

ت ) پیچیده ی فعال گونه ای پایدار است که قابل جدا سازی و شناسایی است .(   ) 

1

3

با توجه به نمودار غلظت – زمان داده شده برای واکنش A+2B→ C هر یک از منحنی های 1و2و3 مربوط به کدام ماده است ؟ چرا

                                    

1

4

کاهش حجم کدام تعادل را جا به جا می کند ؟ چرا ؟

1)CO(g) + H2O(g)   →       CO2(g) + H2(g)

2)2NO(g) + O2(g)  →       ۲NO2(g)

1

5

تعادل زیر نمونه ای از یک تعادل ناهمگن است :

2AgO(s)   →    2Ag(s) + O2(g)

الف ) عبارت ثابت تعادل را بنویسید .

ب) تعادل چند فازی است؟ این فازها کدامند؟

5/1

6

درسازوکار ( مکانیسم زیر ) :

CI2   →   2CI

N2O + CI→N2 + CIO

CIO + CIO→CI2 + O2

الف ) چه گونه ای کاتالیزگراست ؟

ب ) ماده یا مواد حد واسط را مشخص کنید .

پ ) واکنش کلی را بنویسید .

 

5/1

سوالات شیمی چهارم-دي ماه 90 دبيرستان شهيد مدرس                                                      

7

سه واکنش تعادلی زیر را در نظر بگیرید :

1) N2 + O2      2N2     

2) 2NO + O2       2NO2

3) N2 + 2O2    2NO2

الف ) بین واکنش 3 با واکنش های تعادلی 1و2 چه رابطه ای وجود دارد ؟

ب ) بین ثابت تعادل 3 و ثابت تعادل های 1و2 چه رابطه ای وجود دارد ؟

 

1

8

در یک واکنش تک مرحله ای انرژی فعال سازی های رفت و برگشت به ترتیب 45 و 32 کیلو ژول بر مول است .

الف ) کدام واکنش ، رفت یا برگشت سریع تر انجام می شود ؟ چرا ؟

ب ) H ∆  واکنش را حساب کنید .

پ ) اگر واکنش در حضور یک کاتالیزگر انجام شود ، انرژی فعال سازی واکنش رفت به اندازه ی 12kJ/mol کاهش می یابد . انرژی فعال سازی برگشت چه تغییری می کند ؟ به چه مقدار ؟

 

5/1

9

برای واکنش A + B → P داده های تجربی زیر بدست آمده است :

 

شماره آزمایش

[A]

[B]

R(mol/L.s)

1

1/0

1/0

028/0

2

2/0

1/0

560/0

3

1/0

2/0

112/0

الف ) قانون سرعت این واکنش را بدست اورید .

ب ) ثابت سرعت واکنش را محاسبه کنید .

 

2

10

با در نظر گرفتن شکل زیر، اگر هر گلوله ی تو خالی هم ارز 4/0 مول از A باشد ، سرعت متوسط تولید B را پس از گذشت 20 دقیقه از اغاز واکنش بر حسب مول بر لیتر بردقیقه محاسبه کنید .

2A(g)→B(g)

 

 

5/1

11

با در نظر گرفتن تعادل روبرو :   

COCI2. 6H2O     →      COCI2 + 6H2O   

                                                                                                  آبی                  صورتی

رنگ مخلوط تعادلی در اثر گرما چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

1

12

در دمای C  150مقدار97 گرم IBr در محفظه ای به حجم 10 لیتر وارد می شود . اگر در هنگام تعادل 2/6 گرم ید در محفظه وجود داشته باشد ، Keq را برای واکنش تعادلی زیر حساب کنید .

(Br = 80 , I = 127)

I2(g) + Br2(g)     2IBr(g)

5/1

 

سوالات شیمی چهارم-دی ماه  90 دبيرستان شهيد مدرس

 

13

تعادل روبرو را در نظر بگیرید :

2A(g)       B(g)

 

دما(C0 )

تعادلی [A ]

تعادلی [B ]

         400

65/0

25/0

300

76/0

14/0

با توجه به داده ها جدول ، این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ توضیح دهید .

 

5/1

14

در جدول زیر داده های تجربی مربوط به واکنش تجزیه ی NO2 بر اثر گرما در یک طرف 2 لیتری داده شده است :

2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g)

 

زمان (s)

0

5

10

15

20

30

تعداد مول NO2

082/0

062/0

050/0

042/0

036/0

028/0

سرعت متوسط تولید را در5 ثانیه سوم از آغاز واکنش محاسبه کنید .

 

1

15

در یک ظرف  واکنش در دمای معینی 1 مول گاز O2 و 2 مول گازNO2 وارد می شود . وضعیت واکنش را در زمان برقراری تعادل بر روی سرعت سنج ها نشان دهید .

              در هنگام تعادل                                         آغازواکنش

       برگشت              رفت                               برگشت                رفت            

 

1

16

بادر نظر گرفتن شکل :پس از باز کردن شیر بین دو ظرف                                                           

    

تعادلN2(g) + 3H2(g)       2NH3(g)   به کدام سمت جا به جا می شود ؟ چرا ؟

 

1

 

                                                                                                                 

                                      پيروز وسرافراز باشيد                                                                                                                      هاشمي

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اسفند 1390ساعت 22:11  توسط عباس  |