این وبلاگ جهت کمک به دانش آموزان دوره متوسطه وتمام علاقه مندان دانش شیمی طراحی شده است.

 

ردیف

 

باسمه تعالی

آزمون نوبت اول شیمی سال چهارم                          تاریخ : ديماه ۹۰                              

         زمان:  ۹۰ دقیقه                                                                                  

 

بارم

 

1

با خط زدن واژه های نادرست ، عبارت درست را بدست اورید .

الف ) فرایند هابر در صنعت ، در فشار های بالا / پایین انجام می شود .

ب ) واکنش منیزیم با آب جوش آهسته / سریع است .

پ ) اگر مقدار عددی ثابت تعادل کوچک / بزرگ باشد ، واکنش از نظر ترمودینامیکی مساعد است .

ت ) در تعادل های شیمیایی با تغییر غلظت / دما مقدار keq نیز تغییر می کند .

 

1

2

درستی یا نادرستی جمله های زیر را تعیین کنید :

الف ) الیاف آهن به شدت در اکسیژن خالص می سوزد . (    )

ب) اگر Qeq باشد ، تعادل هنگامی برقرار می شود که واکنش برگشت بیش تراز واکنش رفت روی دهد.(  )

پ )  در جذب سطحي جذب شيميايي قوي تر از جذب فيريكي است.(    )

ت ) پیچیده ی فعال گونه ای پایدار است که قابل جدا سازی و شناسایی است .(   ) 

1

3

با توجه به نمودار غلظت – زمان داده شده برای واکنش A+2B→ C هر یک از منحنی های 1و2و3 مربوط به کدام ماده است ؟ چرا

                                    

1

4

کاهش حجم کدام تعادل را جا به جا می کند ؟ چرا ؟

1)CO(g) + H2O(g)   →       CO2(g) + H2(g)

2)2NO(g) + O2(g)  →       ۲NO2(g)

1

5

تعادل زیر نمونه ای از یک تعادل ناهمگن است :

2AgO(s)   →    2Ag(s) + O2(g)

الف ) عبارت ثابت تعادل را بنویسید .

ب) تعادل چند فازی است؟ این فازها کدامند؟

5/1

6

درسازوکار ( مکانیسم زیر ) :

CI2   →   2CI

N2O + CI→N2 + CIO

CIO + CIO→CI2 + O2

الف ) چه گونه ای کاتالیزگراست ؟

ب ) ماده یا مواد حد واسط را مشخص کنید .

پ ) واکنش کلی را بنویسید .

 

5/1

سوالات شیمی چهارم-دي ماه 90 دبيرستان شهيد مدرس                                                      

7

سه واکنش تعادلی زیر را در نظر بگیرید :

1) N2 + O2      2N2     

2) 2NO + O2       2NO2

3) N2 + 2O2    2NO2

الف ) بین واکنش 3 با واکنش های تعادلی 1و2 چه رابطه ای وجود دارد ؟

ب ) بین ثابت تعادل 3 و ثابت تعادل های 1و2 چه رابطه ای وجود دارد ؟

 

1

8

در یک واکنش تک مرحله ای انرژی فعال سازی های رفت و برگشت به ترتیب 45 و 32 کیلو ژول بر مول است .

الف ) کدام واکنش ، رفت یا برگشت سریع تر انجام می شود ؟ چرا ؟

ب ) H ∆  واکنش را حساب کنید .

پ ) اگر واکنش در حضور یک کاتالیزگر انجام شود ، انرژی فعال سازی واکنش رفت به اندازه ی 12kJ/mol کاهش می یابد . انرژی فعال سازی برگشت چه تغییری می کند ؟ به چه مقدار ؟

 

5/1

9

برای واکنش A + B → P داده های تجربی زیر بدست آمده است :

 

شماره آزمایش

[A]

[B]

R(mol/L.s)

1

1/0

1/0

028/0

2

2/0

1/0

560/0

3

1/0

2/0

112/0

الف ) قانون سرعت این واکنش را بدست اورید .

ب ) ثابت سرعت واکنش را محاسبه کنید .

 

2

10

با در نظر گرفتن شکل زیر، اگر هر گلوله ی تو خالی هم ارز 4/0 مول از A باشد ، سرعت متوسط تولید B را پس از گذشت 20 دقیقه از اغاز واکنش بر حسب مول بر لیتر بردقیقه محاسبه کنید .

2A(g)→B(g)

 

 

5/1

11

با در نظر گرفتن تعادل روبرو :   

COCI2. 6H2O     →      COCI2 + 6H2O   

                                                                                                  آبی                  صورتی

رنگ مخلوط تعادلی در اثر گرما چه تغییری می کند ؟ چرا ؟

1

12

در دمای C  150مقدار97 گرم IBr در محفظه ای به حجم 10 لیتر وارد می شود . اگر در هنگام تعادل 2/6 گرم ید در محفظه وجود داشته باشد ، Keq را برای واکنش تعادلی زیر حساب کنید .

(Br = 80 , I = 127)

I2(g) + Br2(g)     2IBr(g)

5/1

 

سوالات شیمی چهارم-دی ماه  90 دبيرستان شهيد مدرس

 

13

تعادل روبرو را در نظر بگیرید :

2A(g)       B(g)

 

دما(C0 )

تعادلی [A ]

تعادلی [B ]

         400

65/0

25/0

300

76/0

14/0

با توجه به داده ها جدول ، این واکنش گرماده است یا گرماگیر؟ توضیح دهید .

 

5/1

14

در جدول زیر داده های تجربی مربوط به واکنش تجزیه ی NO2 بر اثر گرما در یک طرف 2 لیتری داده شده است :

2NO2(g) → 2NO(g) + O2(g)

 

زمان (s)

0

5

10

15

20

30

تعداد مول NO2

082/0

062/0

050/0

042/0

036/0

028/0

سرعت متوسط تولید را در5 ثانیه سوم از آغاز واکنش محاسبه کنید .

 

1

15

در یک ظرف  واکنش در دمای معینی 1 مول گاز O2 و 2 مول گازNO2 وارد می شود . وضعیت واکنش را در زمان برقراری تعادل بر روی سرعت سنج ها نشان دهید .

              در هنگام تعادل                                         آغازواکنش

       برگشت              رفت                               برگشت                رفت            

 

1

16

بادر نظر گرفتن شکل :پس از باز کردن شیر بین دو ظرف                                                           

    

تعادلN2(g) + 3H2(g)       2NH3(g)   به کدام سمت جا به جا می شود ؟ چرا ؟

 

1

 

                                                                                                                 

                                      پيروز وسرافراز باشيد                                                                                                                      هاشمي

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۰ساعت 22:11  توسط عباس  |