این وبلاگ جهت کمک به دانش آموزان دوره متوسطه وتمام علاقه مندان دانش شیمی طراحی شده است.
 • - گرماي حاصل از فرايندهاي فيزيكي و شيميايي را معمولاً در چه شرايطي اندازه مي گيرند و اين مقدار گرما را در مورد هر واكنش شيميايي چه مي نامند ؟
 •  
 • -  واكنشي در دماي ˚C 25 غيرخودبخودي ولي در دماي ˚C 975  خودبخودي است . علامت ∆H  و ∆S  اين واكنش را با ذكر دليل مشخص كنيد .
 •  
 • - 50 گرم از فلز فرضي X  به مقدار J260 انرژي نياز دارد تا دمايش به اندازه ˚C 4 افزايش پيدا كند . ظرفيت گرمايي ويژه فلز X چقدر است ؟
 •  
 • - با استفاده از آنتالپي هاي تشكيل استاندارد ، ˚ ∆H  واكنش زير را محاسبه كنيد .        CO2       CO       Fe2O3                       ماده                        Fe2O3(s) + 3CO(g) → 2Fe(s) + 3CO2(g)        5/393-     5/110-     2/822-     kJ.mol-1  تشكيل∆H˚
 • - باتوجه به داده هاي زير گرماي واكنش PCl3(l) + Cl2(g) → PCl5(s)  را محاسبه كنيد :
 • P4(s) + 6Cl2(g) → 4PCl3(l)                  ∆H1 = - 1280 kJ
 • P4(s) + 10Cl2(g) → 4PCl5(s)                 ∆H2 = - 1776 kJ
 •  
 • - گرماي مولي سوختن الكل معمولي (C2H5OH)  در شرايط آزمايشگاه برابر 1235 – كيلوژول بر مول است . براي گرم كردن 500 گرم آب با دماي ˚C20 به ˚C70 بايستي چند گرم از اين الكل سوخته شود در صورتي كه فقط 85 % از گرماي سوختن الكل صرف گرم كردن آب شود و مابقي تلف گردد؟ (گرماي ويژه آب برابر Jg-1˚C-1 18/4 مي باشد .)
 •                                    1 H =   و   12 C =  و  16 O =
 • - يك فنجان چاي چند ژول انرژي بايد از دست بدهد تا دماي آن از ˚C 60 به دماي بدن ˚C 37 كاهش يابد ؟ (فرض كنيد كه فنجان mL 250  چايي دارد . چگالي چاي را g  / mL 1 فرض كرده و گرماي ويژه چاي همان گرماي ويژه آب است . )
 • - با استفاده از آنتالپي پيوندها مقدار ∆H  واكنش زير را محاسبه كنيد .
 •      H ─ Cl     N ≡ N     Cl ─ Cl      N ─ H   پيوند               2NH3(g) + 3Cl2(g) → N2(g) + 6HCl(g) 
 •           431          941           243           389     kJ.mol-1  پيوند∆H˚
 • - هنگاميكه يك مول متان (CH4) در فشار ثابت مي سوزد 890 كيلو ژول گرما آزاد مي شود :
 • الف) اين مقدار گرما چه ناميده مي شود ؟    ∆E  يا  ∆H  ؟                                1 H =   و   12 C = 
 • ب) گرماي حاصل از سوختن 4 گرم متان در فشار ثابت را محاسبه كنيد .
 • - دريك فرايند شيميايي انرژي دروني فراورده ها J 800 كمتر از انرژي دروني واكنش دهنده ها مي ياشد .
 • الف) فرايند فوق گرماگير است يا گرماده ؟
 • ب) علامت تغيير انرژي دروني را تعيين كنيد .
 •  
 • - واكنش سوختن گاز بوتان :     2C4H10(g) + 13O2(g) → 8CO2(g) + 10H2O(g  
 • در ظرفي با پيستون قابل حركت انجام مي شود :
 • الف) با انجام واكنش پيستون چه تغييري مي كند ؟ چرا ؟
 • ب) با انجام واكنش سامانه روي محيط كار انجام مي دهد يا محيط روي سامانه ؟
 • پ) علامت كار در اين واكنش چيست ؟
 • ت) اگر واكنش در ظرف بسته انجام شود تغيير انرژي دروني به چه صورتي خواهد بود  آيا باز هم كار انجام مي شود ؟
 •  
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم دی ۱۳۹۱ساعت 19:49  توسط عباس  |